Informació Municipal / Ordenances
FISCALS-IMPOSTOS     FISCALS-PREUS PÚBLICS     FISCALS-TAXES     GENERALS

FISCALS-IMPOSTOS

Impost d'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança reguladora de l'impost d'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Vore mes...

Impost sobre bens inmobles de naturalesa urbana
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre bens inmobles de naturalesa urbana. Vore mes...

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).
Ordenança reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Vore mes...

Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres (ICO)
Ordenança reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres. Vore mes...

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).
Ordenança reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. Vore mes...

Impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana (Plusvàlues).
Ordenança reguladora de l'Impost d’Increment del Valor dels Terrenys de naturalesa Urbana. Vore mes...

Ajuntament d’Atzeneta     C/ Verge dels Desemparats, 38    46.869 Atzeneta (València)    Tlf: 96.235.91.61    Fax: 96.235.65.59