Informació Municipal / Calendari del Contribuient

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA RECAPTACIÓ TRIBUTS 2018

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Gestió Tributaria
Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre calendari fiscal de l’exercici 2018. (BOP núm. 246, de 27/12/2017)

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l’article 16 de l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingresos de dret públic de la Diputació de València (BOPV núm. 180 de 16/09/2016) i le decret núm. 11526 del 19 de desembre de 2017 del Diputat delegat de l’Àrea d’Hisenda.

Els períodes de pagament en voluntària dels tributs de carácter periòdic dels ents públics que deleguen en aquesta Diputació durant l’any 2018 seran:
-Primer període: de l’1 de març al 2 de maig o l’hàbil immediatament posterior, ambdós inclosos.
-Segon període: de l’1 de juny a l’1 d’agost o l’hàbil immediatament posterior, ambdós inclosos.
-Tercer període: del 15 de juliol al 1 d’octubre o l’hàbil immediatament posterior, ambdós inclosos.
-Quart període: del 28 d’octubre al 28 de desembre o l’hàbil immediatament posterior, ambdós inclosos.

Els contribuents hauran d'efectuar el pagament en aquestes dates en qualsevol de les següents entitats de crèdit col·laboradores, en els horaris d'obertura i tancament de caixa que tinguen establits:
-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –Caixabank
-Banco Santander -Caixa Ontinyent
-Banco Popular Español –Cajamar
-Bankia -Caixa Popular
-Banc Sabadell -Caixa Rural de Torrent

També poden pagar a través d'internet en la pàgina web de la Diputació de València: www.dival.es/gestion-tributaria/content/pagament-de-tributs.

Per a efectuar el pagament els interessats rebran per correu ordinari un document que, degudament diligenciat per l'entitat col·laboradora, servirà de justificant del pagament.

Aquells que no el reben en el termini, o l'extravien, podrán sol·licitar-ne un altre al telèfon 963 000 500 o en qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Tributària que apareixen en la web de la Diputació de València.

Una vegada finalitzat el període voluntari de pagament, els deutes no satisfets s'exigiran pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del período executiu que els corresponguen, els interessos de demora fins al seu pagament i, si és el cas, les costes que es produïsquen. Tot això, atés allò previst en l'article 161 de la Llei General Tributària.

Ajuntament d'ATZENETA D'ALBAIDA

Ajuntament d’Atzeneta     C/ Verge dels Desemparats, 38    46.869 Atzeneta (València)    Tlf: 96.235.91.61    Fax: 96.235.65.59