Informació Municipal / Calendari del Contribuient

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA RECAPTACIÓ TRIBUTS 2018

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Gestió Tributaria
Anunci de l'Excel·lentíssima Diputació Provincial de València sobre calendari fiscal de l’exercici 2020. (BOP núm. 240, de 16/12/2019)

AVÍS
El primer període de pagament (IVTM i taxes) s’ha ampliat fins el dia 1 de juliol de 2020 (publicat al BOPV nº 54 de 18/03/2020)

Ajuntament d’Atzeneta
- Primer període: de l'1 de març a l’1 de juliol, ambdós inclosos. L’IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica)
- Segon període: de l'1 de juny al 3 d'agost, ambdós inclosos. Taxa tractament de residus urbans
- Tercer període: del 15 de juliol al 1 d'octubre, ambdós inclosos.
IAE (Impost sobre activitats econòmiques)
IBIR (Impost sobre Béns Immobles de naturaletza Rústica)
IBIU (Impost sobre Béns Immobles de naturaletza Urbana)
ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l’article 16 de l’ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingresos de dret públic de la Diputació de València (BOPV núm. 180 de 16/09/2016) i le decret núm. 13.768 del 19 de desembre de 2019 del Diputat delegat de l’Àrea d’Hisenda i Innovació.

Els períodes de pagament en voluntària dels tributs de carácter periòdic dels ents públics que deleguen en aquesta Diputació durant l’any 2020 seran:
-Primer període: de l'1 de març al 4 de maig, ambdós inclosos.
-Segon període: de l'1 de juny al 3 d'agost, ambdós inclosos.
-Tercer període: del 15 de juliol al 1 d'octubre, ambdós inclosos.

Els contribuents hauran d'efectuar el pagament en aquestes dates en qualsevol de les següents entitats de crèdit col·laboradores, en els horaris d'obertura i tancament de caixa que tinguen establits:
-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –Caixabank
-Banco Santander -Caixa Ontinyent
-Banco Popular Español –Cajamar
-Bankia -Caixa Popular
-Banc Sabadell -Caixa Rural de Torrent

També poden pagar a través d'internet en la pàgina web de la Diputació de València: www.dival.es/gestion-tributaria/content/pagament-de-tributs.

Per a efectuar el pagament els interessats rebran per correu ordinari un document que, degudament diligenciat per l'entitat col·laboradora, servirà de justificant del pagament.

Aquells que no el reben en el termini, o l'extravien, podrán sol·licitar-ne un altre al telèfon 963 000 500 o en qualsevol de les oficines del Servei de Gestió Tributària que apareixen en la web de la Diputació de València.

Una vegada finalitzat el període voluntari de pagament, els deutes no satisfets s'exigiran pel procediment de constrenyiment i meritaran els recàrrecs del período executiu que els corresponguen, els interessos de demora fins al seu pagament i, si és el cas, les costes que es produïsquen. Tot això, atés allò previst en l'article 161 de la Llei General Tributària.

Calendari Fiscal

Ajuntament d'ATZENETA D'ALBAIDA

Ajuntament d’Atzeneta     C/ Verge dels Desemparats, 38    46.869 Atzeneta (València)    Tlf: 96.235.91.61    Fax: 96.235.65.59